Blue Flower

Koleżanki i Koledzy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że:

1.      Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Starotargowa 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

2.      Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wystawienia legitymacji członkowskiej i prowadzenia ewidencji przedłużania jej ważności, kontaktu
z udzielającym zgody w celu przekazywania informacji o imprezach organizowanych w Oddziale oraz informacji organizacyjnych o zebraniach, spotkaniach i in., wypełnienia wniosków o zawarcie umowy  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wypełnienia wniosków na odznaczenia
i wyróżnienia stosowanych w PTTK oraz w organach państwowych
i samorządowych w zakresie niezbędnym do każdorazowo do realizacji powyższych celów w ramach działalności Oddziału na podstawie Statutu PTTK i Statutu Oddziału oraz zgodnie obowiązującymi przepisami.

3.      Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.      Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą przez Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Starotargowa 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

5.      Posiada Pani /Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.

6.      Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania w pełnym zakresie z praw przysługujących członkowi PTTK, a nawet odmową przyznania praw wynikających ze Statutu PTTK i Karty praw i obowiązków członka PTTK.

 

Z turystycznym pozdrowieniem,

Zarząd Oddziału  PTTK

w Ostrowie Wielkopolskim