1. Organizatorami konkursu są Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Komisją Młodzieżową i Kołem Przewodników.
  2. Konkurs skierowany jest do  młodzieży szkolnej z południowej Wielkopolski.
  3. Udział w konkursie na wszystkich etapach jest bezpłatny.

I.    Cele konkursu

1.    Zainteresowanie historią regionu, a w szczególności historią „małej Ojczyzny”.

2.    Pogłębianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, ludziach w nim uczestniczących oraz o jego przebiegu na terenie południowej Wielkopolski.

3.    Kształtowanie postaw patriotycznych. 

II.   Przedmiot konkursu

1.      Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna, o maksymalnym czasie trwania 15 minut, poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu w okolicy najbliższej miejscu zamieszkania bądź nauki uczestnika konkursu. Tematem prezentacji może być także postać członka rodziny, uczestniczącego
w Powstaniu.

2.    Jeden uczestnik może przesłać 1 prezentację.

3.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:

·         szkoły podstawowe – klasy VII  i gimnazja klasy II – III,

·         szkoły ponadgimnazjalne.          

III.           Zgłoszenie do konkursu 

1.    Prezentacje na nośniku cyfrowym (CD, DVD) należy dostarczyć pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską  lub osobiście.

2.    Do nośnika cyfrowego należy dołączyć list z następującymi informacjami: imię
i nazwisko oraz wiek autora, klasę i nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu, adres autora wraz z numerem telefonu do kontaktu. Ponadto należy dołączyć krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanej prezentacji i posiada się do niej pełne prawa autorskie.

3.    Termin nadsyłania prac  – do 30 marca 2018 roku .

4.    Miejsce nadsyłania prac  – Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
ul. Starotargowa 5   63–400 Ostrów Wielkopolski

IV.          Ocena nadesłanych prac

1.    Oceny nadesłanych prac  dokona Jury Konkursu powołane przez organizatorów.

2.    Podstawowymi kryteriami oceny będą:

·         rzetelność historyczna,

·         zaprezentowanie wydarzeń, postaci związanych z najbliższą okolicą uczestnika konkursu,

·         czas trwania prezentacji,

·         oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu.

3.    Spośród nadesłanych prac Jury Konkursu wybierze po pięć  najlepszych prac  w każdej kategorii. Ponadto przyzna wyróżnienia. W swoich obradach oceniający są całkowicie autonomiczni, a decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.

4.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w II połowie kwietnia. O terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatorów konkursu. 

V.           Informacje dodatkowe

1.    Wysłanie pracy na konkurs wraz z podpisanym oświadczeniem oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.

2.    Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatorów podanych danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do kontaktu z uczestnikami i do przeprowadzenia konkursu.

3.    Prace  nie podlegają zwrotowi (Organizatorzy Konkursu nie odsyłają żadnych materiałów).

 

4.    Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do  nieodpłatnego publikowania (w prasie i w Internecie) zdjęć i informacji związanych
z konkursem .